© Foto Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Samen zwemmen in de buitenruimte van het Eurothermen Resort Bad Schallerbach.
© Foto Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: Samen zwemmen in de buitenruimte van het Eurothermen Resort Bad Schallerbach.
Een vrouw en een man zwemmen achter elkaar in het water van het buitenzwembad van het EurothermenResort Bad Schallerbach, met het glazen cabriodak van de thermen Tropicana op de achtergrond.

Privacybeleid en informatie volgens Art. 13 en 14 GDPR

1. in het algemeen

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op rechtmatige wijze op basis van de wettelijke bepalingen (GDPR, DSG 2018, TKG 2021). In deze gegevensbeschermingsinformatie informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking - soort, omvang en doeleinden van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens - in het kader van het gebruik van onze website en andere diensten van ons bedrijf.

1.1 Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 7 GDPR) is:
Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach
Promenade 2
A-4701 Bad Schallerbach
Tel. +43 7249 420 71 0
Email: info@vitalwelt.at

Functionaris voor gegevensbescherming:
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben hiervoor een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Onze functionaris voor gegevensbescherming is de heer Martin Zeppezauer, Thurnbichlweg 50, A-6353 Going am Wilden Kaiser(www.zepedes.com). U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: martin@zepedes.com

1.2 Doeleinden, gegevenscategorieën en rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Doeleinden van de verwerking
De doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vloeien over het algemeen voort uit onze zakelijke activiteiten als toeristische organisatie: het aanbieden van onze online aanbiedingen, het verwerken van klantaanvragen / bestellingen / boekingen, boekhouding, communicatie met zakelijke partners en klanten. Gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en, indien van toepassing, verdere verwerking voor andere verenigbare doeleinden en de categorieën van verwerkte gegevens vindt u in de gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen.

Algemene gegevenscategorieën

 • Persoonlijke basisgegevens (bijv. naam, geboortedatum en leeftijd, adres)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • Communicatiegegevens (tijdstip en inhoud van de communicatie)
 • Bestel- of boekingsgegevens (bijv. bestelde goederen of in opdracht gegeven diensten en factuurgegevens zoals prestatieperiode, betalingsmethode, factuurdatum, fiscaal identificatienummer, enz.)
 • Betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer, creditcardgegevens)
 • Contractgegevens (inhoud van contracten van welke aard dan ook)
 • Gegevens over webgebruik (bijv. servergegevens, logbestanden en cookies)

Speciale gegevenscategorieën ("gevoelige gegevens") conform art. 9 GDPR

 • Gezondheidsgegevens (alleen als u ons deze heeft verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming om uw bestelling te verwerken (bijv. het regelen van een hotel dat gespecialiseerd is in gasten met voedselintoleranties of -allergieën))

Rechtsgrondslag voor verwerking
In principe is er geen verplichting om de gegevens voor de in dit privacybeleid beschreven gegevensverwerking te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens is dat we deze diensten niet kunnen aanbieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een contract met u of een bestelling die u bij ons hebt geplaatst, is art. 6 (1) lit. b GDPR. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant (boekhoudkundige verplichting, boekhoudkundige verplichting of andere wettelijke documentatieverplichtingen), dient Art. 6 (1) lit. c GDPR als rechtsgrondslag. Als de gegevens worden verwerkt in uw eigen vitale belang, is art. 6 (1) lit. d GDPR de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. Als we uw gegevens verwerken om een taak te vervullen die ons is toegewezen in het algemeen belang ("soevereine actie"), is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) lit. e GDPR. Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen en uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, dient Art. 6 (1) lit. f GDPR ("gerechtvaardigd belang") als rechtsgrondslag voor de verwerking. In dit geval zullen wij u ook informeren over onze legitieme belangen. Als we geen andere rechtsgrondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven uitgelegd, vragen we je om toestemming voor de gegevensverwerking, in welk geval we ons baseren op Art. 6 (1) lit. a GDPR of, in het geval van de verwerking van gevoelige gegevens, Art. 9 (2) lit. a GDPR als rechtsgrondslag. U kunt deze toestemming te allen tijde kosteloos intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

1.3 Gegevensoverdracht aan verwerkers en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens met behulp van verwerkers die ons helpen bij het verlenen van onze diensten. Deze verwerkers zijn gebonden aan een overeenkomstige overeenkomst in de zin van Art. Art. 28 GDPR met ons om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het leveren van onze diensten. In de gedetailleerde beschrijvingen van de afzonderlijke gegevensverwerkingsprocessen kunt u zien welke verwerkers betrokken zijn.

Uw persoonlijke gegevens worden aan andere bedrijven dan onze verwerkers doorgegeven aan typische commerciële dienstverleners zoals banken, belastingadviseurs of accountants. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan overheidsinstellingen en autoriteiten in het kader van verplichte nationale wetgeving.

Afhankelijk van uw bestelling (bijv. boekingen en aanvragen) kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan hotelpartners of andere toeristische dienstverleners (leden van onze organisatie), maar alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren. De persoonlijke gegevens die worden doorgegeven variëren afhankelijk van de dienst.

1.4 Doorgifte aan derde landen

In principe verwerken we je persoonlijke gegevens binnen de EU. Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van onze verwerkers of derden, zal dit alleen plaatsvinden als wordt voldaan aan de vereisten van Art. 44 et seq. GDPR voor de doorgifte naar derde landen is voldaan: d.w.z. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU of in overeenstemming met officieel erkende contractuele verplichtingen, de zogenaamde "standaard contractuele clausules van de EU". Als we verwijzen naar de modelcontractbepalingen van de EU als rechtsgrondslag voor de doorgifte van uw persoonsgegevens, zullen we ook de toelaatbaarheid van deze gegevensdoorgifte controleren als onderdeel van een uitgebreide risicobeoordeling. Als we tot een negatieve conclusie komen, zullen we deze gegevens niet doorgeven aan een derde land zonder uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 49 (1) lit. a GDPR in combinatie met art. 6 (1) lit. a GDPR.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS
De services Google Fonts, Google Tag Manager, Google Analytics, Google Remarketing en YouTube dragen uw gegevens ook (ten minste af en toe) over aan de VS als derde land. Autoriteiten of geheime diensten in de VS kunnen toegang krijgen tot uw gegevens zonder dat u juridische stappen kunt ondernemen. Het Europese Hof van Justitie heeft daarom vastgesteld dat er geen sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming in de zin van artikel 44 en volgende van de GDPR voor gegevensoverdrachten van de EU naar de VS. Om deze reden is de rechtsgrondslag voor het gebruik van deze service uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 49 lid 1 lit. a GDPR.

1.5 Gegevenswissing en opslagduur

Uw persoonsgegevens worden door ons gewist zodra het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld niet langer van toepassing is. Gegevens kunnen ook worden opgeslagen als we de gegevens blijven verwerken voor een doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. De gegevens kunnen ook worden opgeslagen als dit wordt bepaald door wetten, verordeningen of andere bepalingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

1.6 Gegevensbronnen

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij u en gebruiken geen andere gegevensbronnen.

1.7 Profilering

Wij maken geen gebruik van procedures voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering die een rechtsgevolg voor u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben op een vergelijkbare manier. Met uw toestemming gebruiken we echter uw gebruiksgegevens om uw interesses beter te leren kennen en u op die manier informatie te kunnen tonen die voor u interessant is of u aanbiedingen op maat te doen of u overeenkomstige informatie te tonen op websites van derden of sociale mediaplatforms.

1.8 Bescherming van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

In overeenstemming met de GDPR heeft u recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking, gegevensportabiliteit, annulering en bezwaar. Neem hiervoor contact op met ons als verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens in deze informatie over gegevensbescherming. Een gedetailleerde uitleg van deze rechten vindt u hier in hoofdstuk III.

Recht op het indienen van een klacht
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

2. bezoek aan onze website

In dit gedeelte informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze website bezoekt.

2.1 Presentatie van de website

Servergegevens
Om technische redenen worden de volgende gegevens, die uw internetbrowser aan ons of aan onze aanbieder van webruimte doorgeeft, verzameld (zogenaamde "serverlogbestanden") op basis van § 165 (3) S 3 TKG 2021 (vereist voor de werking van onze website):

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem en apparaattype (bijv. desktop / mobiel)
 • Website vanwaar u ons bezoekt (referrer URL)
 • Website die u bezoekt
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • Je internetprotocoladres (IP-adres)

Deze gegevens, die voor ons anoniem zijn, worden apart opgeslagen van eventuele persoonlijke gegevens die je hebt verstrekt en stellen ons daarom niet in staat om conclusies te trekken over een specifieke persoon. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

SSL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" of aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Technische dienstverleners
Wij creëren en bewerken de inhoud van onze website met behulp van de volgende dienstverleners, die wij hiertoe verplicht hebben door middel van een overeenkomst in de zin van Art. 28 GDPR. Art. 28 GDPR om uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht te verwerken:

 • TTG Tourismus Technologie GmbH (Freistädter Str. 119, A-4040 Linz).

2.2 Cookies

Cookie Banner - Cookies op onze website
Onze website maakt gebruik van cookies die ons helpen om onze website gebruiksvriendelijker en efficiënter voor je te maken, om statistische analyses van het gebruik van onze website uit te voeren of om je op andere websites inhoud te tonen die mogelijk interessant voor je is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om informatie op te slaan tijdens of over bezoeken aan websites en die worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. De rechtsgrondslag voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de goede werking van onze website (bijv. winkelwagencookie) is § 165 (3) S 3 TKG 2021. Cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van onze website (bijv. analyse- of marketingcookies) worden gedeactiveerd en worden alleen geactiveerd door uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR in onze cookiebanner ("Accepteren"). Door te klikken op "Instellingen" kunt u individuele cookies of cookiegroepen activeren of deactiveren. Als u het gebruik van cookies op onze website beperkt, kunt u mogelijk niet meer alle functies van onze website volledig gebruiken. Gedetailleerde informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt, vindt u in onze cookiebanner.

De cookie-instellingen in uw webbrowser wijzigen
U kunt in de instellingen van uw webbrowser aangeven hoe de webbrowser die u gebruikt met cookies omgaat, d.w.z. welke cookies worden toegestaan of geweigerd. U kunt cookies die al op uw computer/apparaat zijn opgeslagen ook altijd zelf verwijderen. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Het is ook mogelijk om in het algemeen bezwaar te maken tegen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën via de hieronder genoemde diensten door uw individuele voorkeuren in te stellen - welke technologieën u wilt toestaan voor gebruik en op interesses gebaseerde reclame:

2.3 Communicatie met ons

Contactformulier en e-mail
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval worden de door u verstrekte gegevens verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw contact op de rechtsgrondslag van de nakoming van het contract overeenkomstig art. 6 (1) lit. b GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om deze persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens is dat u uw verzoek niet kunt indienen en wij het niet kunnen verwerken. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit wordt vermeld op de website of in dit privacybeleid of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of wettelijk verplicht is. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om uw aanvraag te verwerken of voor eventuele vragen.

2.4 Online winkel(s) / boekingsportaal()

Wij verwerken uw persoonlijke stamgegevens, contract- en betalingsgegevens en communicatiegegevens (IP-adres en serverlogbestanden) voor het leveren van contractuele diensten en de betaling en uitvoering daarvan in het kader van online aankopen, boekingen en brochurebestellingen op basis van de rechtsgrondslagen van art. 6 (1) lit. b GDPR (nakoming van het contract) en art. 6 (1) lit. c GDPR (wettelijke verplichting tot facturering en archivering).

We slaan deze gegevens op zolang het doel dit vereist, wettelijke voorschriften hierin voorzien (bewaartermijn van facturen volgens § 132 BAO 7 jaar; bestellingen van vouchers tot het verstrijken van de inwisseltermijn 30 jaar) of we hebben deze gegevens nodig op basis van Art. 6 (1) lit. f GDPR (gerechtvaardigd belang) om ons te verdedigen tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims. Als je het bestelproces annuleert, slaan we de gegevens 14 dagen op om mogelijke problemen tijdens het bestelproces op te helderen.

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens is dat wij uw boekingen/bestellingen niet kunnen verwerken.

Feratel DESKLINE online boekingen, boekingsaanvragen en brochurebestellingen
Voor de verwerking van online boekingen, brochurebestellingen en aanvragen verwerken wij uw persoonlijke gegevens om u met behulp van onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck) de geboekte diensten te kunnen leveren. Hiervoor slaan wij inventarisatiegegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens van onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners op en verwerken deze. De verwerking wordt uitgevoerd voor het leveren van contractuele diensten of voor het vervullen van precontractuele diensten op basis van de rechtsgrondslagen van Art. 6 (1) lit. b GDPR (boekingsprocessen, beantwoorden van offerteaanvragen en versturen van brochures) en Art. 6 (1) lit. c GDPR (wettelijk verplichte bewaartermijnen voor boekingen of facturen). Voor dit doel zijn de gegevensvelden die als verplicht zijn gemarkeerd, noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan derden (hotelpartners of andere toeristische dienstverleners) in het kader van deze gegevensverwerking op basis van art. 6 (1) lit. b GDPR (als het noodzakelijk is om een boeking te verwerken), of op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) lit. f GDPR voor het gebruik van overeenkomstige boekingssoftware. We hebben een overeenkomst gesloten met het bedrijf feratel in overeenstemming met art. 28 GDPR als verwerker, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van onze bestelling. Meer informatie over de gegevensbescherming van feratel vindt u op: https://www.feratel.com/datenschutz.html.

Externe betalingsdienstaanbieders
Wij gebruiken externe betalingsdienstaanbieders op de rechtsgrondslag van Art. 6 (1) lit. b GDPR (nakoming van het contract) voor de betaling van besteltransacties / boekingen, via wiens platforms u uw betalingen kunt uitvoeren. De betalingsgegevens die u invoert bij het plaatsen van een bestelling (bijv. rekeningnummers, creditcardnummers incl. controlecijfers, wachtwoorden / TAN's etc.) worden uitsluitend verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders en kunnen niet door ons worden ingezien. Wij ontvangen alleen een bevestiging van onze betaalserviceproviders dat de betaling is uitgevoerd of informatie dat de betaling niet kon worden uitgevoerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de algemene voorwaarden van onze betalingsdienstaanbieders vindt u op

2.5 E-mailnieuwsbrief

E-mailnieuwsbrief (TTG)
U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor het versturen van de nieuwsbrief is uw toestemming in de zin van art. Art. 6 (1) lit. a GDPR. Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via de dubbele opt-in procedure. Dit zorgt ervoor dat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen (bijv. uw e-mailadres). Uw toestemming kan op elk moment kosteloos worden ingetrokken door te klikken op de "Uitschrijflink" aan het einde van elke mailing. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de annulering. Na annulering van uw e-mailadres zullen we dit nog 3 jaar bewaren op basis van ons legitieme belang (Art. 6 (1) lit. f GDPR) om uw oorspronkelijk gegeven toestemming indien nodig te kunnen bewijzen. Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van TTG Tourismus Technologie GmbH (Freistädter Str. 119, A-4040 Linz). Met behulp van TTG kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer een e-mail die is verzonden met de TTG-nieuwsbrieftool wordt geopend, wordt een verbinding tot stand gebracht met de TTG-servers (serverlocatie Linz, Oostenrijk). Hierdoor kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Het doel van deze analyses is om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Daarnaast worden technische gegevens zoals het tijdstip van toegang, het IP-adres, het browsertype en het besturingssysteem van de ontvanger geregistreerd. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met TTG in de zin van Art. Art. 28 GDPR om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden verwerkt in de door ons gewenste en door u geautoriseerde mate. Algemene informatie over gegevensbescherming van TTG op: https://www.ttg.at/datenschutz/.

2.6 Digitale informatiediensten / registratie

Digitale vakantiegids PIA - Franzi
Om gebruik te maken van onze digitale vakantiegids PIA (Personal Interest Assistant), aangeboden door onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck), is het mogelijk om je te registreren en een profiel aan te maken op de respectievelijke Progressive Web App (afgekort PWA) van de digitale vakantiegids op onze website via een eindapparaat (bijv. smartphone, pc). Door zich te registreren of te identificeren kunnen gebruikers gebruik maken van de diensten van de Digitale Vakantiegids. Om gebruik te kunnen maken van de informatiediensten en serviceaanbiedingen van de exploitant te ontvangen, is het noodzakelijk om u te registreren door uw e-mailadres op te geven. In deze context verzamelen we uw naam en e-mailadres, de duur van het geplande verblijf en de geboekte accommodatie, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de digitale conciërgediensten. Daarnaast worden cookies en webanalysetools gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan die informatie geven over uw interesse in producten. We gebruiken deze informatie om reclame te maken voor aangeboden producten via verschillende soorten marketingcampagnes, zoals het versturen van een nieuwsbrief per e-mail en korte berichten wanneer de digitale vakantiebegeleider is geactiveerd. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art 6 (1) lit a GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde kosteloos intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot dan toe heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking. Er is geen verplichting om deze gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet wilt verstrekken, is het enige gevolg dat wij u deze dienst niet kunnen aanbieden. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor het verwerken van reserveringen. Als bovengenoemde gegevens door u worden gewijzigd en/of aangevuld tijdens de registratie of identificatie, dan worden deze aangevulde/gewijzigde gegevens ook opgeslagen en verwerkt. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang dit nodig is om het doel te bereiken of vanwege wettelijke verplichtingen van onze kant. We hebben een overeenkomstige overeenkomst gesloten met het bedrijf feratel in overeenstemming met art. 28 GDPR als verwerker, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt in het kader van onze opdracht. Meer informatie over de gegevensbescherming van feratel vindt u op: https://www.feratel.com/datenschutz.html.

2.7 Webanalyse - Statistische analyses van onze website

Google Tag Manager
Wij gebruiken de dienst van de aanbieder Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor het beheer van websitetags via een gemeenschappelijke tool. De tool Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein dat geen cookies plaatst of andere persoonlijke gegevens verzamelt. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. Meer informatie over gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google") (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze dienst is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit a GDPR. Google Analytics maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker en waarmee het gebruik van onze website door de websitebezoeker kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen opgeslagen op Europese servers en alleen in uitzonderlijke gevallen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat uw IP-adres over het algemeen wordt ingekort door Google binnen de Europese Unie en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en alleen daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser in kwestie als deel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van ons gebruikt Google de verzamelde informatie om het gebruik van de website te analyseren en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Het verzamelen van gegevens door Google Analytics kan door de bezoeker van de website worden voorkomen door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan ook op elk moment worden geannuleerd met effect voor de toekomst. De bijbehorende browserplugin kan worden gedownload en geïnstalleerd via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met de aanbieder van de dienst hebben we een overeenkomst gesloten conform art. 28 GDPR als verwerker, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht worden verwerkt. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Conversion Tracking
Onze website maakt gebruik van de dienst "Google Ads Conversion Tracking" van Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Wanneer we advertenties op Google plaatsen, gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als je op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies (opslagperiode 30 dagen). Hierdoor kunnen we herkennen dat je op een van onze advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorverwezen. We ontvangen echter geen persoonlijke gegevens, maar alleen het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Ads Conversion Tracking op de wettelijke basis van uw toestemming (instellingen via onze cookiebanner) in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden, zijn te vinden in het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

2.8 Webmarketing

Google Remarketing
Onze website gebruikt de functies van "Google Analytics Remarketing" in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick op de wettelijke basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. De provider is Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc). Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account. Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID's die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device advertising. U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. De gegevens die in uw Google-account worden verzameld, worden uitsluitend samengevat op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 (1) lit. a GDPR). Meer informatie over de gegevensbescherming van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/.

2.9 Integratie van andere diensten en inhoud van derden

We integreren inhoud en functies van derden binnen onze website. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud of functies het IP-adres van de gebruiker herkennen. Zonder het IP-adres zouden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. We hebben er echter geen invloed op of de externe aanbieders het IP-adres opslaan voor bijvoorbeeld statistische doeleinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze diensten, voor zover ze nodig zijn voor het functioneren van onze website, is ons legitieme belang volgens Art. 6 (1) lit. f GDPR, anders uw toestemming volgens Art. 6 (1) lit. a GDPR. Informatie over het doel en de reikwijdte van de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders van de ingesloten diensten/inhoud, evenals verdere informatie in de zin van Art. Art. 13 en 14 GDPR is te vinden onder de onderstaande informatielinks. De volgende diensten/content zijn opgenomen in onze website:

Basemap
We gebruiken de kaartendienst "Basemap", een cartografisch product gebaseerd op de administratieve geodata van de negen deelstaten, het graph integration platform (GIP.at) en de deelstaatpartners, vooral de steden en gemeenten, voor de cartografische presentatie. Deze kaarten worden in onze website geïntegreerd via onze serviceprovider TTG Tourismus Technologie GmbH (Freistädter Str. 119, A-4040 Linz). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) lit. f GDPR (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang ligt in een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en de geografische presentatie van de aanbiedingen in onze regio. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met TTG in de zin van Art. Art. 28 GDPR om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden verwerkt in de door ons gewenste en door u geautoriseerde mate. Algemene informatie over gegevensbescherming van TTG op: https://www.ttg.at/datenschutz/.

Google ReCAPTCHA
Deze website maakt gebruik van de reCAPTCHA-service van Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) om uw bestellingen via het internetformulier te beschermen. De gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. Art. 6 (1) lit. f GDPR dienen om te onderscheiden of de invoer is gedaan door een mens of misbruik door geautomatiseerde, machinale verwerking. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCAPTCHA wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Fonts
Onze website maakt gebruik van de webfontservices van de provider Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de gestandaardiseerde weergave van fonts en pictogrammen. Wanneer u een van onze pagina's opent, laadt uw browser de vereiste lettertypen van de servers van Google Ireland Ltd. in de cache van uw browser om lettertypen en pictogrammen correct weer te geven. Uw IP-adres en informatie over de browserversie en taalinstellingen worden doorgegeven aan de servers van Google Ireland Ltd.. Volgens de informatie van Google zelf worden de gegevens 1 jaar door Google bewaard. Er is een legitiem belang van onze kant iSd. Art. 6 (1) lit. f GDPR voor het gebruik van Google Fonts. Ons legitieme belang ligt in een uniforme en visueel aantrekkelijke presentatie van onze website en snellere laadtijden. We gebruiken Google Fonts echter alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is daarom uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming door Google Fonts is te vinden op: https://developers.google.com/fonts/faq of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Om het uitvoeren van JavaScript-codes in het algemeen te voorkomen, kan een JavaScript-blokker worden geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.noscript.net of https://www.ghostery.com/.

YouTube
We integreren video's van het "YouTube"-platform van de provider Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. De implementatie is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f GDPR, waarbij ons belang ligt in de soepele integratie van de video's en het aantrekkelijke ontwerp van onze website. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a GDPR, die u op elk moment voor de toekomst kunt intrekken. Wanneer u een pagina opent waarin we een YouTube-video hebben ingesloten, wordt er een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen. Volgens Google worden in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus je gegevens (in het bijzonder welke van onze webpagina's je hebt bezocht) en apparaatspecifieke informatie, inclusief je IP-adres, alleen doorgestuurd naar de YouTube-server wanneer je de video bekijkt. In sommige gevallen wordt informatie doorgegeven aan het moederbedrijf Google Inc. in de VS, aan andere Google-bedrijven en aan externe Google-partners, waarvan sommige zich buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Door op de video te klikken, geeft u toestemming voor deze overdracht. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Google, wordt deze informatie toegewezen aan uw Google-lidaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw lidmaatschapsaccount voordat u onze website bezoekt of door individuele instellingen te maken in uw Google-account onder de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated. Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube is te vinden op: https://www.google.com/policies/privacy/.

3 Overige gegevensverwerking in zakelijk en klantcontact

In dit gedeelte informeren we je over andere gegevensverwerkingsprocessen buiten onze website.

3.1 Sollicitaties

De contactgegevens en sollicitatiedocumenten die in het kader van een sollicitatie naar ons worden gestuurd, worden door ons uitsluitend intern verwerkt om geschikte kandidaten voor een arbeidsverhouding te selecteren. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens is dat u uw sollicitatie niet kunt indienen en wij deze niet kunnen verwerken. De verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor een maximum van 6 maanden, in het geval van uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager om de documenten in het bestand te bewaren voor een maximum van 2 jaar.

3.2 Online aanwezigheid in sociale media

Naast onze website zijn we ook online aanwezig op sociale netwerken en platforms: Facebook en YouTube om te communiceren met de klanten en zakelijke partners die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten op deze netwerken. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensbescherming van de respectieve exploitanten van deze netwerken van toepassing.

3.3 Wedstrijden

Uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) die u verstrekt voor deelname aan onze prijsvragen worden door ons alleen gebruikt om een winnaar aan te wijzen, hem/haar te informeren over de prijs en hem/haar de prijzen toe te sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is contractuitvoering in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit b GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken van de gegevens is dat je niet kunt deelnemen aan de wedstrijd. Je gegevens worden opgeslagen voor de duur van de wedstrijd en - voor de verwerking van eventuele prijs- en schadeclaims - maximaal 3 jaar daarna, en vervolgens gewist. Door deelname geeft u ook toestemming voor publicatie van uw naam op onze website en op onze openbare social media-kanalen als u wint.

3.4 Gastenkaartsysteem

Gastenkaartsysteem feratel
Voor het gebruik van onze regionale gastenkaart verwerken wij met behulp van onze dienstverlener feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck) uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, verblijfsperiode en land van herkomst/postcode) om u de voordelen van de gratis kaart te kunnen bieden. Het is ook noodzakelijk om uw gebruiksgegevens op te slaan voor factureringsdoeleinden en om deze gegevens ter beschikking te stellen aan onze dienstverleners voor interne factureringscontroles. De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 (1) lit a GDPR, die u ons geeft als onderdeel van uw gastenregistratie in uw accommodatie. U kunt deze toestemming te allen tijde kosteloos intrekken. Reeds gemaakt gebruik blijft hierdoor onaangetast en wordt opgeslagen voor factureringsdoeleinden. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het enige gevolg van het niet verstrekken ervan is dat wij u de gastenkaart niet kunnen verstrekken. Wij hebben een overeenkomstige overeenkomst gesloten met de firma feratel als verwerker in overeenstemming met art. 28 GDPR, die garandeert dat uw gegevens uitsluitend in het kader van onze opdracht worden verwerkt. Meer informatie over de gegevensbescherming van feratel vindt u op: https://www.feratel.com/datenschutz.html.

3.5 Registratie voor evenementen en functies

Bij onze informatiekantoren kunt u zich aanmelden voor evenementen die door verschillende aanbieders in onze regio worden georganiseerd. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van art. 6 (1) lit. b GDPR (nakoming van contract/precontractuele maatregelen) en ook doorgegeven aan de betreffende organisator. Deze gegevens worden na het evenement door ons gewist of vernietigd.

 

Huidige versie van het privacybeleid vanaf 31/01/2022